Uludağ Üniversitesi , Bursa Uludağ Üniversitesi , Uludag UniversitesiUludağ Üniversiteli Olmak Ayrıcalıktır..
Kayıt Ol Haberler Mailine Gelsin
96890_1

Uludağ alevler içinde!

Uludağ’ın eteklerinde yer alan Cumalıkızık Köyü’nün üst bölgesinde yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı....
06/12/11 - 6:21 Yorum sayisi 0(0)
Gençlik Meclisi

Gençlik Meclisi Uludağ Üniversitesi’nde

BURSA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ VE BURSANAT EĞİTİM VE GENÇLİK DERNEĞİ ORTAKLIĞINDA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE AÇILAN...
30/10/11 - 4:51 Yorum sayisi 0(0)
burulaş

Bursa Otobüs Güzergahları ve Saatleri

Aşağıdan Otobüs numaralarının güzergahlarını öğrenebilirsiniz. Saatlerini öğrenmek için Büyüteç simgesine, Konumu için Harita simgesine tıklayınız. Saat/Konum Hat Adı Kalkış Yeri Varış Yeri   1/A...
22/08/11 - 9:01 Yorum sayisi 0(0)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Kategori: Duyurular, Güncel Haberler, Uludağ Üniversitesi GünlükEklenme Tarihi: Ağu 22nd, 2011Ekleyen:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve  Yasal Dayanak

                Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi’nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında  uygulanacak öğretim  ve sınavlarla ilgili ilkeleri düzenlemektir.

    Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Yabancı Dil  Hazırlık Sınıflarında   yabancı dil öğretiminde uygulanacak ilkeleri kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak  Esaslara İliºkin Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıºtır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Nitelikler

Tanımlar

    Madde 4-

    ( 1 )  Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı :Öğretim yılı baºında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin  öğrenim görecekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek  amacıyla  yapılan bir sınavdır.

    ( 2 )Ara Sınav :Öğrencilerin sınıf içi çalıºmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik bir sınavdır.Yıl sonu  yeterlik sınavına hazırlık amacı ile yapılır.

    ( 3 )Mazeret Sınavı:Ara sınavlara  giremeyen ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler  için yapılan bir sınavdır.

( 4 ) Küçük Sınav: Sınıf içi çalıºmaları günü gününe takip etmeye teºvik edici  nitelikte haberli ya da habersiz yapılan kısa sınavlardır.

    ( 5 )Ödev : Öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamı dıºında da  kullanabilme ve geliºtirebilmelerini  teºvik edici nitelikteki çalıºmalardan oluºur.

   (6)Kanaat Notu: Derse giren öğretim elemanlarının öğrenciyi  derslere geç kalmaması , ders materyallerini tam olarak getirmesi ,derse istekli katılması , arkadaºları ve öğretmenine karºı tutumu ,ev ödevleri v.b kriterlere  göre değerlendirilmesi sonucu verilen nottur.

  ( 7 )Muafiyet  Sınavı : Hazırlık sınıfı ve yaz okulu öğretimi sonunda , tekrar eden öğrenciler için  ise 3.yarıyıl sonunda  yapılan bir sınavdır.

   Yabancı Dil  Seviye Tespit Sınavı

                        Madde 5 -

 ( 1 ) Uludağ Üniversitesi’ne ilk defa  kayıt  yaptıran  ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrenciler , kayıt yaptırdığı öğretim yılının baºında , rektörlükçe düzenlenen bir yabancı  dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav seviye tespit niteliğinde olup, ilgili yabancı dilde öğrencilerin dil bilgi ve  beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır.

     ( 2 ) Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin :

a) 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil dersinden muaf olup olmadığı (muafiyet için 100 tam puan  üzerinden en az 60 – CC puan gerekir),

b) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı (muafiyet için 100 tam puan üzerinden en az 70 – CB puan gerekir ),

c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği belirlenir.

    ( 3 ) Aºağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır:

a) En az son 3 yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuºulduğu bir ülkede, o ülke  vatandaºlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Bu dilin  anadil olarak  konuºulduğu  ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language ”, DALF : “Diplôme Approfondi  de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache ” gibi ) sınavlarda  100 tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla baºarılı olanlar,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleºtirme Merkezi tarafından yapılan (YDS: “Yabancı Dil Sınavı ”,ÜDS: “Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı ”,KPDS : “Kamu Personeli Yabancı Dil  Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ”gibi ) yabancı dil sınavlarından birinden , kayıt yaptırılan üniversite senatosunca belirlenen seviyede puan alanlar  (Tablo 1 ).

 

 

 

 

 

 Tablo 1. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri

ile Kabul  Edilen Asgari Eºdeğer Puanlar

Hazırlık Eğitimi

U.Ü
Muafiyet Sınavı

KPDS

ÜDS

TOEFL

IELTS

FCE

CAE CPE DALF PNDS
CBT IBT PBT
İngilizce

70

60

60

173

61

500

6

B

C

C

Fransızca

70

60

60

B2

Almanca

70

60

60

B2

Arapça

70

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4 ) Üçüncü fıkranın  (b) ve (c)  bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın,sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı geçmemesi ºarttır ,

( 5 )Yabancı dil seviye tespit sınavları ile hazırlık okuyan öğrenciler için yapılan muafiyet sınavlarında baºarı durumları Tablo 2’de yer alan sayısal notlar kullanılarak değerlendirme yapılır ve harf notları belirlenir.

Tablo 2.Sınavlarda Kullanılacak Sayısal ve Harf Notları ile Ağırlık Katsayıları

Sayısal /Sınav Notu                                Harf  Notu                             Ağırlık Katsayısı                                                                
85-100                                                         AA                                                                 4.0
80-84                                                           BA                                                                  3.5
75-79                                                           BB                                                                  3.0
70-74                                                           CB                                                                  2.5
60-69                                                           CC                                                                  2.0
55-59                                                           DC                                                                  1.5
50-54                                                           DD                                                                  1.0
40-49                                                           FD                                                                   0.5
0-39                                                             FF                                                                    0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim ve Sınavlar

Kayıt

Madde 6- Yabancı Dil  Hazırlık Sınıfına devam edecek öğrenciler, Üniversitenin düzenleyeceği esaslara ve takvime göre belirlenen katkı payını yatırarak kayıt olmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.

Akademik Takvim

Madde 7- Hazırlık Sınıfı öğretimi,yaz öğretimi uygulaması saklı olmak kaydıyla, akademik yıl esasına göre yapılır. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi Yüksekokul Kurulu ,İlahiyat Fakültesinde ise Fakülte Kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık Sınıfı Seviye Grupları

 Madde 8- Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden baºlayacakları, Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre ilgili yönetim  kurulları  tarafından belirlenir.

Seviye Tespit sınavı sonuçlarına bağlı olarak açılması muhtemel seviye grupları aºağıda belirtilmiºtir.

a)                  Baºlangıç Seviyesi

b)                  Temel Seviyesi

c)                  Alt-Orta Seviye

d)                 Orta Seviye

e)                  Üst – Orta Seviye

f)                   İleri Seviye

Öğretim baºladıktan sonra bir öğrencinin yarıyıl içindeki baºarı durumuna göre bir alt veya bir üst seviye grubuna intibakı ilgili öğretim elemanının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararı ile yapılabilir.

Seviye Gruplarının Öğretim Programları

Madde 9- Grupların haftalık dersleri “temel dil becerileri ve kullanımı” ,“dilbilgisi ”, “okuma”, “yazma” ve “konuºma” ºeklinde programlanır. Sınıf dıºı ödev ve proje çalıºmaları yürütülebilir. Her grupta programlanan dersler ve bunların haftalık ders saatleri ,Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Yüksekokul Kurulu,İlahiyat Fakültesi’nde Fakülte Kurulu  önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 10-Öğrencinin devam zorunluluğu akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam ºartı aranır.

Devamsız olan öğrencilerin  Yaz Okuluna katılma hakları vardır.

      İzinli Ayrılmak

      Madde 11- Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları “Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği”’nin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

      Hazırlık Sınıfı Sınavları ve Değerlendirme

      Madde 12- Bir yarıyılda en az 3 ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda  da küçük sınavlar  yapılır. Küçük sınavlar haberli habersiz yapılabilir. Her yarıyılın baºarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si ,küçük sınavların ortalamasının %30’u ,ödevlerin ortalamasının %15’i ve kanaat notunun %5’inin  toplamından oluºur. Hazırlık Sınıfı genel baºarı notunun belirlenmesinde

birinci yarıyılın baºarı notunun katkısı %50, ikinci yarıyılın baºarı notunun katkısı %50’dir. Ara sınavların tarihleri ilgili Yönetim Kurullarınca  belirlenir.

 Mazeret Sınavı

Madde 13-  Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Yüksekokul Yönetim Kurulu, İlahiyat Fakültesi’nde  Fakülte Yönetim Kurulu tarafından  kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da Üniversite Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinden alınan en az üç uzman doktor tarafından  düzenlenmiº ve ilgili baºhekim tarafından onaylanmıº rapor ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen 7 iº günü içinde bir dilekçe ile yönetime  baºvurmak zorundadır. Mazeretleri, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için , her yarıyılın  son haftasında  mazeret ara sınavları yapılır.Küçük sınav ,seviye tespit sınavı,  yıl sonunda  ve yaz okulu sonunda yapılan muafiyet   sınavları için mazeret sınavı hakkı yaratılmaz.

            Sınav Sonuçlarına İtiraz

      Madde 14- Ara sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, notların duyurulmasını izleyen 5 iº günü içinde yazılı olarak baºvuruda bulunur. İtirazlar bir komisyon tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

            Hazırlık Sınıfı Sonu  Muafiyet  Sınavı

Madde 15- Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerden Yabancı Diller Yüksekokulu’nda  iki yarıyılın genel baºarı not ortalaması 70 (CB) , İlahiyat Fakültesi’nde ise 50 (DD) ve  üzerinde olanlar ikinci yarıyılın sonunda yapılan muafiyet sınavına girmeye hak kazanırlar. Muafiyet  sınavına giren öğrencilerin baºarı notu iki yarıyılın baºarı not ortalamasının %40’ı ile  bu sınavda aldığı notun %60 ’ının toplamından oluºur

            Hazırlık Sınıfı  Öğretim Süresi

Madde 16-

( 1 )Hazırlık  sınıfı öğretim süresi iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat yükü  20’den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü  260’dan az olamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans,lisans veya lisans üstü öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere iliºkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

( 2 ) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yıl sonunda yapılan yabancı dil muafiyet sınavında baºarılı olan öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

 ( 3)  Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan  yabancı dil sınavında baºarılı olamayan öğrenci, isteğe bağlı ya da zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencisi olma durumuna göre , YÖK’ün 28 .06 .2009 tarih ve 27272 sayılı “ Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil  Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İliºkin Yönetmelikte Değiºiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ‘in 7. maddesinin (9).ve (12). fıkralarına bağlı olarak iºlem görür.

 ( 4 ) 2547 Sayılı Kanunun   5. maddesinin ( ı ) bendi gereğince görmekle yükümlü olduğu yabancı dil dersinde ,öğrenciye Türkiye’de  görmüº bulunduğu orta öğretimde öğretilenin dıºında baºka bir yabancı dil ancak isteğine bağlı olarak öğretilebilir.

                         ( 5 ) Bu yönerge hükümleri, yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçiºle kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerlidir.

Madde 17- Hazırlık sınıfı derslerine dinleyici öğrenci kabul edilemez.

Yaz Öğretimi

Madde 18- Yaz öğretiminin açılması durumunda öğretim süreci “Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülür. Ancak yaz okulu sonunda yapılan Muafiyet  Sınavındaki baºarı notu hazırlık sınıfında uygulanan kriterler çerçevesinde belirlenir.

                        Geçici Madde 19-  Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Senato’nun 10.01.2002 gün ve 2002-01 sayılı oturumunda 8 no’lu karar ile kabul edilen aynı konudaki yönerge yürürlükten kaldırılmıºtır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

      Yürürlük

      Madde 20-   Bu yönerge 2009-2010 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Senato’da …………………………………….kabul edildiği tarihte  yürürlüğe girer.

 

      Yürütme

      Madde 21- Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Konu Yazari: admin ( )
...

4 Yorum gonderildi. “ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ”

 1. eda diyor ki:

  bn gecen yıl hazırlıktım sene basında 2 – 3 derse gırdım bı daha gıtmedım okula. ıstege baglı oldugu ıcın bu yıl hazırlıktan mı baslrım yoksa 1.sınıftan mı? hazırlıktan baslarsam dılekceyle falan halledemez mıyım?

 2. admin diyor ki:

  Eda Hanım merhaba,

  Sorununuz ile ilgili olarak yönergelerde, ” Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin % 20`sine devam etmemesi halinde devamsızlıktan kalır. ” şeklinde ibare geçmektedir. Fakat yinede Uludağ Üniversitesi Öğrenci işleri birimini arayarak yapılabilecek bir işlem ya da dilekçe ile ilgili sorunuzu yöneltebilirsiniz. Bildiğiniz gibi eğitim sistemi sürekli değişmekte.

  Yeni eğitim yılınızda başarılar dileriz..

 3. mmm diyor ki:

  ya ben almanca öğrt. okuyacam fakat hazırlık sınıfı seviye tespit sınavına girmedim..sabırım zorunlu hazırlık ve ben hazırlık okumak istiyorum..sınava girmemem bişey değiştirir mi ?

 4. damla diyor ki:

  bende bu sene hazırlığı geçemedim ama bölümüm yüzde otuzun altında dilekçe vermem gerekiyomuş ama ne yazıcam dekanlığamı yazıcam nereye yazıcam bilmiyorum yardımcı olurmusunuz bide ne zamana kadar vermek gerekiyo biliyomusunuz bölümüm çevre müh.

Yorum Yap

BİZİ TAKİP EDENLER

Diğer Kategoriler
Etiketler
Son Yorumlar
,
Ana Sayfa